Mijn MID

Onafhankelijk SCIOS Inspectiebedrijf

MID is een onafhankelijk inspectie bedrijf dat zich heeft aangesloten bij SCIOS. De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van inspectie- en installatiebedrijven.

Over ons

Regelgeving

De overheid heeft inspecties voor stookinstallaties verplicht gesteld. De technische regelgeving voor het uitvoeren van periodieke inspecties wordt beheerd door Stichting Certificatie Inspectie en onderhoud stookinstallaties (SCIOS). Al deze regels zijn ondergebracht in een certificatieregeling. Deze regeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Wanneer een bedrijf SCIOS gecertificeerd is, mag dit bedrijf bepaalde inspecties uitvoeren in specifieke werkgebieden, de zogenaamde Scopes. MID-Almelo B.V. is z’n onafhankelijk SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Besluiten zoals deze zijn genoemd in het BEMS zijn vanaf 1 januari 2013 komen te vervallen. Vanaf dat moment is er een nieuwe wetgeving van kracht voor het keuren en onderhouden van stookinstallaties en brandstofleidingen. Deze nieuwe regels zijn beschreven in het activiteitenbesluit nr. 558 en de activiteitenregeling gepubliceerd in de Staatscourant nr. 21542.

Veranderingen sinds 1 januari 2013

 • Een maal per vier jaar vindt er een PI plaats voor Scope 1 en 2 toestellen. Het jaarlijkse PO speelt hierdoor een grotere rol dan voorheen;
 • De nieuwe wetgeving heeft een capaciteitsrange van 100 kW tot 50 mW nominaal vermogen;
 • Alle toestellen boven de 100 kW waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de opgewekte warmte te benutten vallen hieronder (procesovens, thermische olie etc. ook);
 • Wanneer kleine stooktoestellen worden samengevoegd tot één grote stookinstallatie (cascadesystemen of een geiser en cv ketel) en komt het totale vermogen van alle toestellen > 20 kW van deze installatie boven de 100kW, dan is ook hiervoor de SCIOS-regeling wettelijk verplicht;
 • Luchtverhitters < 100 kW opgesteld in een bedrijfshal vallen niet onder de SCIOS-regeling;
 • Luchtverhitters > 100 kW opgesteld in een bedrijfshal vallen wel onder de SCIOS-regeling;
 • De besluiten landbouw en glastuinbouw gelden vanaf 1 juli 2015 weer;
 • De SCIOS-regeling is vanaf 1 december 2013 verplicht om aantoonbaar aan de eisen van de Europese richtlijn energieprestaties gebouwen (E.P.B.D.) te voldoen;
  Wanneer een toestel minder dan 20 kW vermogen heeft, valt het onder de huishoudelijke toestellen. Deze apparaten vallen niet onder de SCIOS-regeling;
 • Wanneer er een nieuwe installatie is plaatst die een vermogen heeft van meer dan 400 kW moet binnen vier weken na de in bedrijf name een NOx meting plaats vinden. Hiervoor is een opleiding, certificering en nieuwe meetapparatuur nodig;
 • Vanaf 1 januari 2017 dienen stookinstallaties die een nominaal vermogen boven de 1000 kW hebben te voldoen aan wettelijke vastgestelde NOx uitstoot. Dit geldt niet alleen voor nieuwe installaties, maar ook voor bestaande stookinstallaties.

Scope 7 (inspectie brandstoftoevoerleidingen)

 • 7a: deze scope is van toepassing voor brandstoftoevoerleidingen tot of gelijk aan een gasdruk van 0,5 bar. Een keer per vier jaar moeten deze installaties geïnspecteerd worden;
 • 7b: deze scope richt zich op de industriële installaties. De gasdruk is 0,5 bar of hoger. Ook deze installaties moeten eenmaal per vier jaar geïnspecteerd worden;
 • 7c: deze scope heeft betrekking op olieleidingen. Wanneer de installatie een capaciteit heeft van boven de 20 kW en beneden de 100 kW is de inspectiefrequentie vastgesteld op eenmaal per vier jaar. Wanneer de capaciteit boven de 100 kW is dan moet de installatie eenmaal per twee jaar worden geïnspecteerd.

Doordat de PI nu eenmaal in de vier jaar wordt gedaan is het jaarlijks onderhoud (PO) een grotere rol gaan spelen. De eigenaar van de installaties moet voldoen aan de wet zorgplicht. Deze is gebaseerd op drie onderdelen; veiligheid, energieverbruik en milieu.

De installaties moeten aan de volgende punten voldoen

 • Doelmatig gebruik van energie
 • Voorkomen/beperken van luchtverontreiniging
 • Voorkomen/beperken van risico’s voor de omgeving
 • Goede staat van onderhoud

Alle zaken die van belang zijn, moeten aantoonbaar goed geregeld zijn door de eigenaar van het pand.

Klik hier voor meer informatie over de wet- en regelgeving rondom stookinstallaties.